ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Planejament/AMB_Qualificacio)

pcld_qual (0)
Blocs_xbc5_u6_u10 (2)
Blocs_xbc5_u3_u6 (3)
Blocs_xbc5_u1,5_u3 (4)
Blocs_xbld_u1,5 (5)
Blocs_xbc_u1,5 (6)
Linees_pcll_sup3m (7)
Linees_pcll_inf1,5m (8)
Trames_pcl_trans (9)
PH; ph PH; ph
255194225 255194225
255209154 255209154
255209194 255209194
17/5b 17/5b
17/30 17/30
30/24 30/24
1a - Sector portuari 1a - Sector portuari
1b - Sector de l'entorn portuari 1b - Sector de l'entorn portuari
1c - Zona marítimo-terrestre 1c - Zona marítimo-terrestre
2 - Sistema Aeroportuari 2 - Sistema Aeroportuari
3 - Sistema Ferroviari 3 - Sistema Ferroviari
4 - Serveis Tècnics 4 - Serveis Tècnics
5 - Xarxa viaria bàsica 5 - Xarxa viaria bàsica
5b - Víes cíviques 5b - Víes cíviques
6a - Parcs i jardins urbans, actuals de caracter local 6a - Parcs i jardins urbans, actuals de caracter local
6b - , de nova creació de caràcter local 6b - , de nova creació de caràcter local
6c - , actuals i de nova creació, d'àmbit metropolità 6c - , actuals i de nova creació, d'àmbit metropolità
7a - Equipaments comunitaris i dotacions, actuals 7a - Equipaments comunitaris i dotacions, actuals
7b - , de nova creació de caràcter local 7b - , de nova creació de caràcter local
7c - , actuals i de nova creació d'àmbit metropolità 7c - , actuals i de nova creació d'àmbit metropolità
9 - Protecció de sistemes generals 9 - Protecció de sistemes generals
25 - Cementiris Locals 25 - Cementiris Locals
27 - Parcs forestals, de conservació 27 - Parcs forestals, de conservació
28 - Parcs forestals, de repoblació 28 - Parcs forestals, de repoblació
29 - Reserva Natural 29 - Reserva Natural
11 - Centre direccional 11 - Centre direccional
19 - Desenvolupament urbà, Intensitat 1 19 - Desenvolupament urbà, Intensitat 1
20b - Desenvolupament urbà, Intenistat 2 20b - Desenvolupament urbà, Intenistat 2
21 - Desenvolupament urbà opcional, intensitat 3 21 - Desenvolupament urbà opcional, intensitat 3
22b - Desenvolupament industrial 22b - Desenvolupament industrial
12 - Nucli antic, de substitució de l'edificació antiga 12 - Nucli antic, de substitució de l'edificació antiga
12b - Nucli antic, Conservació del centre històric 12b - Nucli antic, Conservació del centre històric
13a - Densificació urbana intensiva 13a - Densificació urbana intensiva
13b - Densificació urbana semiintensiva 13b - Densificació urbana semiintensiva
14a - Remodelació física - pública 14a - Remodelació física - pública
14b - Remodelació física - privada 14b - Remodelació física - privada
15 - Conservació de l'estructura urbana i edificatòria 15 - Conservació de l'estructura urbana i edificatòria
16 - Renovació urbana: rehabilitació 16 - Renovació urbana: rehabilitació
17/3 - Renovació urbana: transformació de l'ús existent 17/3 - Renovació urbana: transformació de l'ús existent
17/5 - Renovació urbana: transformació de l'ús existent 17/5 - Renovació urbana: transformació de l'ús existent
17/6 - Renovació urbana: transformació de l'ús existent 17/6 - Renovació urbana: transformació de l'ús existent
17/7 - Renovació urbana: transformació de l'ús existent 17/7 - Renovació urbana: transformació de l'ús existent
17/9 - Renovació urbana: transformació de l'ús existent 17/9 - Renovació urbana: transformació de l'ús existent
18 - Ordenació volumètrica específica 18 - Ordenació volumètrica específica
20a - Ordenació en edificació aïllada 20a - Ordenació en edificació aïllada
20a/5 - Subzona I, plurifamiliar 20a/5 - Subzona I, plurifamiliar
20a/6 - Subzona II, plurifamiliar 20a/6 - Subzona II, plurifamiliar
20a/7 - Subzona III, plurifamiliar 20a/7 - Subzona III, plurifamiliar
20a/8 - Subzona IV, plurifamiliar 20a/8 - Subzona IV, plurifamiliar
20a/9 - Subzona V, plurifamiliar 20a/9 - Subzona V, plurifamiliar
20a/9b - Subzona V, plurifamiliar 20a/9b - Subzona V, plurifamiliar
20a/9u - Subzona VI, unifamiliar 20a/9u - Subzona VI, unifamiliar
20a/10 - Subzona VII, unifamiliar 20a/10 - Subzona VII, unifamiliar
20a/11 - Subzona VIII, unifamiliar 20a/11 - Subzona VIII, unifamiliar
20a/12 - Subzona IX, unifamiliar 20a/12 - Subzona IX, unifamiliar
22a - Industrial 22a - Industrial
8a - Verd privat Protegit 8a - Verd privat Protegit
8b - Verd privat d'interés tradicional 8b - Verd privat d'interés tradicional
24 - Rústic protegit de valor agrícola 24 - Rústic protegit de valor agrícola
26 - Lliure permanent 26 - Lliure permanent
30 - Arees forestals 30 - Arees forestals
SH - Sistema hidrogràfic SH - Sistema hidrogràfic
EL - Sistema d'Espai Lliure EL - Sistema d'Espai Lliure
P - Sistema de Passatge P - Sistema de Passatge
7hd - Sistema d'habitatge dotacional 7hd - Sistema d'habitatge dotacional
10 - Zona Hotelera 10 - Zona Hotelera
F - Zona d'unifamiliars en ordenació en filera F - Zona d'unifamiliars en ordenació en filera
T - Zona de Terciari; HT; EQ T - Zona de Terciari; HT; EQ
22@ 22@
ZL - Zona d'activitats logístiques ZL - Zona d'activitats logístiques
ZE - Zona extractiva ZE - Zona extractiva