ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

Planejament/AMB_Qualificacio (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online map viewer   Google Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS Online map viewer

Service Description: El Refós de Planejament consisteix en la transcripció gràfica de les determinacions urbanístiques del Planejament Derivat dibuixades sobre el Pla General Metropolità o Pla d'Ordenació Urbana Municipal vigent a cada municipi. Aquesta transcripció es realitza sobre una mateixa base cartogràfica a escala 1:1.000. En aquest servei es mostra la transcripció de la qualificació en zones i sistemes determinades pel planejament vigent. Aquesta transcripció s'ha realitzat de la següent manera: 1. Per una banda, s'ha fet la transcripció literal de la clau urbanística que determina el planejament derivat, en el cas que hi hagi. Aquesta transcripció només es visible a escales petites. 2. Per altra banda, la clau de planejament derivat s'ha assimilat a la clau més semblant de les definides pel PGM o POUM del municipi. Aquesta assimilació es representa o bé dins un cercle, o bé dins un quadrat, o bé dins un quadrat amb asterisc.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text: AMB

Spatial Reference: 25831  (25831)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   Find   Return Updates   Generate KML